Kako te zakon štiti ?

Zakonska regulativa

DOMAĆI PROPISI

Ustav BiH

Ustav BiH je najviši pravno-politički dokument naše države. On garantuje zaštitu i sigurnost temeljnih ljudskih prava, zabranjuje diskriminaciju i na osnovu spola, a nasilje nad ženama i djevojčicama je kršenje upravo jednog od tih prava. Pitaš se zašto je Ustav bitan u vezi sa problemom nasilja ?

Ustav Bosne i Hercegovine (kao Aneks 4. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini), članom II koji se odnosi na ljudska prava i temeljne slobode, osigurava najvišu razinu međunarodno priznatih ljudskih prava i temeljnih sloboda. Uživanje prava i sloboda zagarantovanih Ustavom ili međunarodnim sporazumima koji su navedeni u Dodatku I Ustava Bosne i Hercegovine osigurava se svim osobama u Bosni i Hercegovini, bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi, poput spola, rase, boje kože, jezika, vjere, političkoga ili drugog mišljenja, nacionalnoga ili socijalnog porijekla, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja ili drugoga statusa.

Više o Ustavu pročitaj u sljedećem dokumentu :

  Ustav Bosne i Hercegovine ( Član II (4.) )

Krivični zakon Federacije BiH

Krivični zakon Federacije predviđa posebnu inkriminaciju (okrivljenje) pod nazivom „Nasilje u porodici”. Pored osnovnog oblika ovog krivičnog djela za koje je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do jedne godine, postoje i kvalifikovani oblici koji predviđaju novčane kazne ili kazne zatvora.

Član 222. krivično djelo “Nasilje u porodici” :

••Stav 1 – “ko nasiljem, drskim ili bezobzirnim ponašanjem ugrožava mir, tjelesnu cjelovitost ili psihičko zdravlje člana svoje porodice” kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.

Nasilje – podrazumjeva sve oblike fizičkog, psihičkog, emocionalnog, duhovnog i ekonomskog nasilja koji dovodi do ugrožavanja tjelesnog integriteta i duševnog zdravlja. Najčešće se čini upotrebom fizičke sile i prijetnjom;

Drsko i bezobzirno ponašanje – podrazumjeva ponašanje koje odstupa od uobičajenog ponašanja u porodici što sud cijeni u svakoj konkretnoj situaciji. (zabrana kretanja člana porodice, uvrede, psovke i sl.)

Više o Krivičnom zakonu Federacije BiH pročitaj u sljedećem dokumentu : 

 Krivični zakon FBiH ( Član 362. (1) i Član 222. )

Krivični zakon Republike Srpske

Krivični zakon RS predviđa posebnu inkriminaciju (okrivljenje) pod nazivom “Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici” u članu 208.

Pored osnovnog oblika ovog krivičnog djela za koje je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do dvije godine. U ovisnosti od težine djela i posljedice koju je isto prouzrokovalo, počinitelj može biti kažnjen izricanjem opomene, ali i kaznom dugotrajnog zatvora za najteže oblike ovog krivičnog djela.

Više o Krivičnom zakonu RS pročitaj u sljedećem dokumentu :

 Krivicni zakon Republike Srpske ( Član 208.)

Krivični zakon Brčko distrikta BiH

Krivični zakon Brčko distrikta BiH predviđa inkriminaciju odnosno okrivljenje identičnu kao u Krivičnom zakonu Federacije BiH.

U navedenom zakonu članom 218. predviđena je posebna inkriminacija pod nazivom „Nasilje u porodici”. Pored osnovnog oblika ovog krivičnog djela za koje je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do jedne godine, postoje i kvalifikovani oblici koji predviđaju novčane kazne ili kazne zatvora. 

Više o Krivičnom zakonu Brčko distrikta BiH pročitaj u sljedećem dokumentu : 

 Krivični zakon Brčko distrikta BiH ( Član 218. i Član 356 (1) i (2) )

Zakon o zaštiti od nasilja u porodici Federacije BiH

Nasilje u porodici je potrebno uvijek tretirati kao krivično djelo u skladu sa Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine, a ne kao prekršaj.

Razlika je u tome što procesuiranje prekršajnih djela ne podrazumijeva učešće tužioca. U takvim slučajevima, policija podnosi prijavu direktno sudiji za prekršaje u prekršajnom odjelu općinskog, odnosno osnovnog suda. Prekršajne sankcije obuhvataju novčanu kaznu, ukor, uvjetnu osudu i zaštitne mjere, dok kazna zatvora ne može biti izrečena.

Karakteristike ovog zakona ogledaju se u: preciziranju pojma nasilja u porodici, propisivanju hitnog postupka u izricanju zaštitnih mjera, imajući u vidu njihovu svrhu zaštite žrtve nasilja, propisivanje drugih oblika zaštite žrtve nasilja, kao što su: utvrđivanje izvora finansiranja sigurnih kuća, donošenje programa mjera na federalnom i kantonalnom nivou za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici, obaveza uspostave referalnih mehanizama za postupanje u postupku zaštite žrtve nasilja u svakoj lokalnoj zajednici i obaveza multidisciplinarnog pristupa u pružanju zaštite žrtvi nasilja, ukjučujući i obavezu vođenja statističkih podataka o prijavljenim slučajevima nasilja.

 Više o Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici u FBiH pročitaj u sljedećem dokumentu :

 Zakon o zaštiti od nasilja u porodici FBiH

Zakon o zaštiti od nasilja u porodici Republike Srpske

Nakon reforme krivičnog zakonodavstva, provedene u 2003. godini, nasilje u porodici može se tretirati kao posebno krivično djelo u čitavoj Bosni i Hercegovini, pa tako i u RS. Kao osnovne sankcije propisuje novčane kazne i zaštitne mjere sa ciljem efikasnije zaštite žrtava nasilja u porodici.

Treba istaći da su ovim zakonom otklonjeni neki nedostaci koji su postojali u prethodnom zakonu, kao što su: nedefiniranost sinhroniziranog djelovanja subjekata zaštite, nepostojanje hitnih mjera zaštite na osnovu kojih bi se pružila pravovremena zaštita žrtve i neuređenost pitanja sigurnih kuća kao mjere podrške žrtvama nasilja u porodici, te su predložene mjere za uklanjanje tih nedostataka: uvođenje hitnih mjera zaštite žrtava nasilja u porodici, način i postupak privremenog zbrinjavanja žrtava nasilja u porodici u sigurne kuće, obaveza za sve društvene partnere na uključivanje u rješavanje problema nasilja u porodici i osnivanje stručnog tima, zabrana javnog objavljivanja informacija o nasilju u porodici, formiranje Savjeta za suzbijanje nasilja u porodici kao savjetodavnog tijela Vlade Republike Srpske. Također, ukazana je razlika između krivičnog djela – nasilje u porodici – i djela prekršaja – nasilje u porodici, ustanovljeno je pravo žrtava nasilja u porodici na pristup svim subjektima zaštite bez ikakvih troškova, te povećane novčane kazne za počinioce prekršaja nasilja u porodici. 

 

Više o Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici u RS pročitaj u sljedećem dokumentu : 

  Zakon o zaštiti od nasilja u porodici RS

Zakon o zaštiti od nasilja u porodici Brčko distrikta BiH

Ono što nas posebno raduje kao tim koji je nastao s ciljem borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama, jeste Zakon o zaštiti od nasilja u porodici BD BiH koji je donesen u februaru 2018. godine. Ovim Zakonom žrtve nasilja i u Brčko distriktu će sada imati podršku niza institucija koje će raditi na suzbijanju ali i  zaustavljanju nasilja, te ukazivanja neophodne pomoći žrtvama. U Članu 6. ovog Zakona propisano je da posebnu pomoć i zaštitu uživa žrtva koja je dijete, osoba koja ima 65 godina ili je starija, osoba s invaliditetom i osoba pod starateljstvom.  

Više o Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici Brčko distrikta BiH pročitaj u sljedećem dokumentu :

 Zakon o zaštiti od nasilja u porodici u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine

 

Zakon o ravnopravnosti spolova BiH

Zakonom o ravnopravnosti spolova BiH se uređuje, promovira i štiti ravnopravnost spolova i garantuju jednake mogućnosti svim građanima, te se zabranjuje nasilje kako u javnoj, tako i u privatnoj oblasti života. Ovim je zakonom zabranjena diskriminaciju na osnovu spola i utvrđene su obaveze nadležnih institucija vlasti u cilju postizanja ravnopravnosti žena i muškaraca u svim oblastima društvenog života, a posebno u obrazovanju, zapošljavanju, radu i pristupu svim oblicima resursa, socijalnoj zaštiti, zdravstvenoj zaštiti, sportu i kulturi, javnom životu, medijima, statističkim evidencijama i sudskoj zaštiti. 

 

Više o Zakonu o ravnopravnosti spolova BiH pročitaj u sljedećem dokumentu :

   Zakon o ravnopravnosti spolova BiH

 

MEĐUNARODNI PROPISI

UN Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena - CEDAW

Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije nad ženama sastavni dio Ustava Bosne i Hercegovine, te da se primjenjuje direktno i ima prioritet nad domaćim zakonima. Konvencija naglašava principe koje država mora garantirati u uživanju ljudskih prava i osnovnih sloboda, te u osiguranju jednakih mogućnosti za žene u napredovanju na svim poljima.

Više o CEDAW Konvenciji pročitaj u sljedećem dokumentu :

 UN Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena_ 3 izdanje

Konvencija Vijeća Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici - Istanbulska Konvencija

Bosna i Hercegovina je u novembru 2013. godine postala 6. zemlja članica Vijeća Evrope koja je ratificirala Konvenciju, a sa nama je to uradilo još 11 zemalja Vijeća Evrope. Ovim se BiH obavezala na poduzimanje zakonodavnih i drugih mjera radi osiguranja pravnog, institucionalnog i organizacionog okvira za prevenciju nasilja nad ženama, zaštitu žrtava nasilja te kažnjavanje počinitelja nasilja. Konvencija ima za cilj sprječavanje nasilja, zaštitu žrtava i “okončavanje nekažnjivosti počinitelja”, a neke njene odredbe su uvrštene i u Zakone o zaštiti od nasilja.

Više o Istanbulskoj Konvenciji pročitaj u sljedećem dokumentu :

  Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

Konvencija o pravu djeteta

Konvencija o pravima djeteta je međunarodni dokument, usvojen na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija 20. 11. 1989. godine, a sadrži univerzalne standarde koje svaka država potpisnica Konvencije (među kojima je i Bosna i Hercegovina) mora garantovati svakom djetetu.

Djeca se rađaju s temeljnim slobodama i pravima koja pripadaju svim ljudskim bićima. No, s obzirom na tjelesnu i psihičku nezrelost nameće se potreba isticanja posebnih prava djeteta na zaštitu koja proizlaze upravo iz te činjenice. Upravo je to osnovno polazište Konvencije o pravima djeteta.

U Konvenciji se govori, prije svega, o obvezama odraslih u odnosu prema djetetu kao i o obvezama brojnih društva glede zaštite djeteta. To je prvi dokument u kojemu se djetetu pristupa kao subjektu s pravima, a ne samo kao osobi koja treba posebnu zaštitu. Konvencija o pravima djeteta je pravni akt koji ima snagu zakona i obvezuje države-potpisnice na pridržavanje njezinih odredaba te uključuje pravo nadziranja primjene u državama koje su ju prihvatile i ratificirale.

Više o Konvenciji o pravu djeteta pročitaj u sljedećem dokumentu :

 Konvencija o pravu djeteta

error: Content is protected !!